هامبورج
1 : 2

Volksparkstadion (هامبورغ)
بادربورن