ستراسبورغ ألزاس
1 : 0

Stade de La Meinau (ستراسبورغ)
كليرمونت فووت